Privacy- en cookieverklaring Sanifair GmbH

Versie 7 december 2021

In deze privacy- en cookieverklaring lichten we toe hoe wij, Sanifair GmbH ­ (“Sanifair”), uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd in december 2021 en komt in de plaats van eerdere versies. We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Indien we de verklaring aanpassen, dan stellen we u hiervan vooraf op passende wijze op de hoogte. Bijvoorbeeld door de herziene versie van deze verklaring op de homepage van onze websites te plaatsen en/of u hierover per e-mail te informeren.

 

1. Wanneer is deze privacy- en cookieverklaring van toepassing?

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken in het kader van het aanbieden van onze website  (www.sanifair.nl), onze onlinediensten en overige dienstverlening zoals wanneer u contact met ons opneemt om een vraag te stellen of een klacht in te dienen.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Wij zijn Sanifair GmbH, gevestigd aan de Andreas-Hermes-Str. 7-9, 53175 te Bonn, Duitsland. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die we in deze privacy- en cookieverklaring beschrijven. 

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens die te vinden zijn in paragraaf 9.

 

3. Voor welke doeleinden gebruiken we welke gegevens?

3.1.

In het kader van onze activiteiten verwerken we voor verschillende doeleinden persoonsgegevens. Zo verwerken we gegevens voor  (a) het weergeven van onze website, (b) communicatiedoeleinden, (c) het uitvoeren van statistisch onderzoek, en (d) het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Weergeven van onze website

  Bij het gebruik van onze website verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om uw bezoek aan de website mogelijk te maken en de stabiliteit en veiligheid te verhogen: (i) IP-adres, (ii) datum en tijdstip van website, (iii) opgeroepen internetadres (URL), (iv) browsertype, en (v) tijd en inhoud van een eventuele foutmelding. We verwerken deze gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden. Onze belangen bestaan er onder meer uit dat we de gegevens nodig hebben om de website juist weer te geven en de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Indien u de volledige belangenafweging wilt zien die we hebben uitgevoerd, neem dan contact op met ons (zie ‘9. Vragen’ hieronder voor de contactgegevens). Wilt u gebruik maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden? Ga dan naar ‘8. Uw rechten’ om te zien stappen u dient te doorlopen.

 • Communicatiedoeleinden

  In geval van vragen of klachten verzamelt Sanifair naast de specifieke informatie in de vraag of klacht (aard, locatie, tijdstip) ook uw naam, adres en het telefoonnummer. Sanifair zal deze gegevens opslaan en alleen doorgeven aan de exploitant van de locatie waarop uw vraag of klacht betrekking heeft. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag of klacht en ter verbetering van de diensten van Sanifair en haar gelieerde bedrijven en locatie-exploitanten.

 • Uitvoeren statistisch onderzoek

  We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze websites, diensten en sociale media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze websitebezoekers en gebruikers. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, en surfgedrag vastleggen. Wij verzamelen deze informatie bijvoorbeeld via cookies en vergelijkbare technologieën tijdens uw bezoek aan onze website, of het lezen van onze nieuwsbrief. Zo kan het zijn dat we automatisch een melding krijgen als u onze e-mail opent of in zo’n e-mail op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze zichtbaarheid te vergroten via zoekmachines en sociale media en om onze website en diensten te verbeteren. We verwerken deze gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden. Deze belangen zijn onder meer dat we op grond van dit soort onderzoek u meer gepersonaliseerde informatie kunnen geven die beter aansluit bij uw interesses, en ons bovendien meer inzicht geven in onze doelgroepen. Indien u de volledige belangenafweging wilt zien die we hebben uitgevoerd, neem dan contact op met ons (zie ‘9. Vragen’ hieronder voor de contactgegevens). Wilt u gebruik maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden? Ga dan naar ‘8. Uw rechten’ om te zien wat voor stappen u dient te doorlopen. 

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  We verzamelen, bewaren en gebruiken de onder (a) tot en met (d) beschreven gegevens ook voor het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

3.2.

Wettelijke grondslagen: We verwerken uw gegevens enkel op grond van uw toestemming, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst, of op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen die worden gegeven bij de verwerking waarvoor u toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld door op de afmeldlink in onze nieuwsbrieven te klikken. Daarnaast kun u ook contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken (zie ‘8. Uw rechten’ hieronder). Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of de naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die u bij ons hebt aangevraagd.

Indien we uw gegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, dan lichten we deze belangen nader toe bij de betreffende verwerkingsactiviteiten. Wilt u graag de volledige belangenafweging ontvangen die wij voorafgaand hebben gemaakt, neem dan contact met ons op (zie ‘9. Vragen’ hieronder).

 

4. Hoe komen we aan uw gegevens?

De meeste gegevens die we van u verwerken hebben we direct van u ontvangen. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of ons telefonisch of online een vraag stelt.

We verzamelen de gegevens die we van u verwerken via uw gebruik van onze websites en diensten, bijvoorbeeld door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, zoals Javascript en html5-local storage (“cookies”). Zie over ons gebruik van cookies  ‘5. Cookies’.

 

5. Cookies

5.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een browser op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Het gebruik van deze cookies zorgt ervoor dat uw apparaat herkend kan worden wanneer u dezelfde website op een later moment opnieuw bezoekt. Op deze manier kan informatie verzameld worden over bezoekers en hun surfgedrag.

Cookies kunnen zowel geplaatst en uitgelezen worden door de website die u bezoekt (zogeheten “first-party cookies”) als door derden (“third-party cookies”). Sommige cookies blijven enkel op uw apparaat opgeslagen tijdens het bezoek aan een website (“sessiecookies”). Andere cookies kunnen ook een periode na uw bezoek aan een website opgeslagen blijven (“persistente cookies”).

 

5.2 Hoe gebruiken wij cookies?

We maken op onze website beperkt gebruik van cookies. Hieronder kunt u specifieke informatie vinden over de cookies die wij op onze website gebruiken en voor welke doeleinden.

Voor zover we via onze cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken we deze voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacy- en cookieverklaring.

5.3 Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt uw voorkeuren voor het gebruik van cookies te allen tijde wijzigen, uw toestemming hieromtrent aanpassen of uw toestemming volledig intrekken door op de bovenstaande link te klikken.

Het is mogelijk om cookies via de instellingen van uw browser te beheren. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de website niet optimaal meer werken.

Kijk voor meer informatie op de website van veiliginternetten.nl.

5.4 Vragen over het gebruik van cookies?

In geval uw vragen heeft over de manier waarop we gebruik maken van cookies, neem dan contact met ons op (zie ‘9. Vragen’ hieronder).

 

6. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

6.1

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan, of delen met derden voor de volgende doeleinden:

 1. Aan Sanifair gelieerde entiteiten zoals Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG
  Bijvoorbeeld als u een vraag aan ons stelt of een klacht heeft die beter behandeld kan worden door deze gelieerde entiteiten of exploitanten.

 2. Ter ondersteuning van onze bedrijfsfuncties
  Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers en marketingbureaus. Al deze derden zijn verplicht uw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

 3. Onderzoek en direct marketing
  In het kader van onderzoek of direct marketing delen we uw gegevens met verschillende partners zoals etracker GmbH. We kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen voor statistisch onderzoek en direct marketing. Zie ‘Statistisch onderzoek’ en ‘Sturen van nieuwsbrieven’ hierboven voor meer informatie.

6.2

Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen we uw persoonsgegevens ook met toezichthouders en opsporingsinstanties of de belastingdienst.

 

7. Hoe beveiligen we uw gegevens en hoe lang bewaren we deze?

7.1

Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

7.2

We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

 

8. Uw rechten

8.1

U kunt contact opnemen met ons opnemen via de gegevens onder het kopje ‘9. Vragen’ om uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verleende rechten uit te oefenen, waaronder het recht (1) tot inzage, (2) op rectificatie, (3) op verwijdering, (4) op beperking van de verwerking van uw gegevens, (5) om uw gegevens over te dragen, en (6) om bezwaar te maken tegen de verwerking.

NB. We zullen u in bepaalde gevallen vragen om aanvullende informatie zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

 1. Recht tot inzage

  U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken en u kunt inzage verkrijgen in deze gegevens door het ontvangen van een afschrift daarvan. Als we reageren op uw verzoek tot inzage verstrekken we u ook aanvullende informatie, zoals het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.
   
 2. Recht op rectificatie

  U heeft het recht uw gegevens te rectificeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Op uw verzoek verbeteren we onjuiste persoonsgegevens over u, en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.
   
 3. Recht op verwijdering

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwijderen en, voor zover mogelijk, dat andere verwerkingsverantwoordelijken met wie wij uw gegevens hebben gedeeld dat ook doen. Overigens vindt verwijdering van uw persoonsgegevens slechts in bepaalde, door de wet voorgeschreven gevallen plaats; deze gevallen staan vermeld in art. 17 van de AVG. Dit betreft onder meer gevallen waarin uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld en gevallen waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat back-ups zijn gewist.
   
 4. Recht op beperking van de verwerking

  U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, wat inhoudt dat de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld gevallen waarin de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist maar er enige tijd gemoeid is met het verifiëren daarvan. Dit recht belet ons niet om uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
   
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens houdt in dat u het recht hebt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.
   
 6. Recht van bezwaar
   

  U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit is alleen van toepassing indien ‘gerechtvaardigde belangen’ (met inbegrip van profilering) de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘Voor welke doeleinden gebruiken we welke gegevens?’). Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover dergelijke profilering verband houdt met direct marketing, hebt u te allen tijde het recht hiertegen kosteloos bezwaar te maken. Wanneer u dit recht uitoefent worden uw persoonsgegevens niet langer door ons voor dit doel verwerkt.

  Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij gerechtigd zijn de in dit artikel bedoelde rechten te ontzeggen of beperken. In alle gevallen maken wij een zorgvuldige afweging of hiertoe reden bestaat en stellen wij u daarvan op de hoogte.

  Zo kan het recht tot inzage worden ontzegd wanneer dit nodig is om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen, of kan geweigerd worden uw persoonsgegevens te wissen indien de verwerking van deze gegevens nodig is ter nakoming van wettelijke verplichtingen. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Als u besluit uw toestemming in te trekken voor bepaalde verwerkingen, heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die tot op dat moment zijn uitgevoerd. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens kan niet worden uitgeoefend wanneer deze persoonsgegevens niet door u zijn verstrekt of wanneer de gegevens niet op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst door ons zijn verwerkt.

  Ook bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen, op de wijze zoals hieronder onder ‘9. Vragen’ beschreven. Bij onopgeloste problemen hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Vragen

9.1

Wij nemen uw privacy serieus. Als u uw toestemming wilt intrekken voor specifieke verwerkingsactiviteiten kunt u hiervoor een e-mail sturen naar klantenservice@sanifair.nl.

9.2

Heeft u overige vragen of verzoeken over de gegevens die we over u verwerken, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar datenschutzbeauftragter@tank.rast.de.